REGULAMIN sklepu idealneprezenty.eu zwanego dalej sklepem. Dokonujący zakupu w sklepie internetowym nazywany jest dalej kupującym. Kupującemu, który jest również konsumentem tzn. os. fizyczną dokonującą zakupów na własny użytek przysługują określone przez Ustawodawcę prawa w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zwana dalej "Ustawą"). W pełnym brzmieniu dostępna jest ona dostępna na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż nazywany jest dalej także sprzedającym.

Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego woli związania się umową na odległość (czyli np. dokonania e-zakupu), o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem jego przedmiotu oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

Przedmiotem świadczenia sklepu internetowego idealneprezenty.eu jest sprzedaż indywidualnie przygotowywanych ręcznie przedmiotów o charakterze upominkowym. Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i kupujący zdaje sobie sprawę z faktu, że poszczególne egzemplarze mogą się różnić od tych przedstawionych na zdjęciach. Kupujący ma prawo do uzyskania większej ilości informacji tj. zdjęć i specyfikacji technicznej konkretnych produktów poprzez skontaktowanie się z obsługą sklepu i wyrażenia chęci otrzymania dodatkowych informacji w wskazaniem ich charakteru.

Konsument może kontaktować się z sprzedającym poprzez środki przekazu elektronicznego, korespondencyjnie, telefonicznie lub osobiście. Dane kontaktowe są podane w dalszej części regulaminu.

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

Dane sprzedającego:
Rękodzieło w szkle "Stawscy" s.c. 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 321C, NIP: 957-094-17-67

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

Konsument może kontaktować się z sprzedającym poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu, pocztę elektroniczną (adres: sklep@idealneprezenty.eu), pocztę tradycyjną (80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 321C), telefonicznie (pod numerem 509 39 19 19) lub osobiście pod adresem zarejestrowania przedsiębiorstwa w godzinach pracy przedsiębiorcy.

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt. 3;

Adres jest podany w pkt. 3.

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami wyświetlana jest na stronie z podsumowaniem zamówienia w koszyku.

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

Koszta korzystania ze środka porozumiewania się na odległość nie są podwyższone.

7) sposobie i terminie zapłaty;

Termin zapłaty od momentu złożenia zamówienia wynosi 2 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu przedsiębiorca może odstąpić od umowy ze względu na złamanie umowy przez kupującego. Płatności przyjmowane są na konto bankowe sprzedającego bezpośrednio bądź przez system płatności błyskawicznych dotpay.

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez niego procedurze rozpatrywania reklamacji;

Ewentualne reklamacje prosimy zgłaszać drogą mailową, załączając fotografię stwierdzonych usterek. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. Jeżeli zajdzie konieczność odesłania towaru, zlecimy odbiór przez kuriera oraz prześlemy Państwu stosowną ilość etykiet przewozowych do wydrukowania. W gestii nadawcy leży właściwe przygotowanie przesyłki (kurier ma prawo odmówić odebrania paczki jeżeli stwierdzi nieprawidłowe jej zabezpieczenie).
W przypadku nie uznania reklamacji klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę związanych z jej rozpatrzeniem.

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedającego wymienionymi powyżej środkami komunikacji z wyłączeniem kontaktu telefonicznego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów na adres sprzedającego.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38 pkt 3 Ustawy).

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

Koszta te wynoszą ok. 20-30 zł, w zależności od ilości zamówionego towaru.

11) obowiązku zwrotu przedsiębiorcy uzasadnionych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy po rozpoczęciu wykonywania usługi;

Koszta poniesione przez przedsiębiorce związane z odstąpieniem od umowy po rozpoczęciu wykonywania usługi zostaną wysłane kupującemu w formie zestawienia wykonanych czynności na fakturze, którą kupujący jest zobowiązany opłacić.

12) wyjątkach, w przypadku których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy; lub okolicznościach, w których konsument traci to prawo;

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38 pkt 3 Ustawy).

13) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.

14) istnieniu, a także treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

15) kodeksie dobrych praktyk oraz sposobie zapoznania się z nim;

Sklep nie stosuje kodeksu dobrych praktyk.

16) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

Koszty przesyłki są doliczane do wartości zamówionego towaru.

Sposoby płatności:

wpłata z góry na konto firmowe
zadatek (koszt przesyłki pobraniowej) płatny na konto firmowe, należność za towar przy odbiorze.
płatność przez system płatności dotpay.
Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty lub potwierdzeniu przez przedsiębiorce wysyłki za pobraniem.

W przypadku nieodebrania przesyłki i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, zadatek, pokrywający koszty nadania przesyłki, nie podlega zwrotowi.

17) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do:

zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Warunki sprzedaży

Zakupów mogą dokonywać firmy i instytucje, osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie za wiedzą i zgodą prawnego opiekuna. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail oraz w wypadku firm i instytucji kompletu danych niezbędnych do wystawienia rachunku.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

Fakt złożenia przez Kupującego zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone mailowo.

Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane.

W przypadku stwierdzenia przewidywanego wydłużenia czasu realizacji zamówienia Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

W wypadku zamówień indywidualnych, na towary wykonywane według wzoru Kupującego, szczegóły realizacji zamówienia są każdorazowo ustalane indywidualnie drogą mailową.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili potwierdzenia przyjęcia złożonego zamówienia, po wpłacie określonej kwoty na konto sklepu i uzgodnieniu wszystkich warunków.

Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, jeśli między innymi:

  • dane Kupującego są niepełne lub nieprawidłowe,
  • nie można nawiązać kontaktu z Kupującego,
  • zapas zamówionego towaru został wyczerpany.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Kupującego zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

Kupujący może anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia.

Towary i ceny

Ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert (w myśl Art.71 Kodeksu Cywilnego).

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich - brutto, z VAT w stawce 23%,

Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli nowe ceny nie będą mu odpowiadały, będzie mógł anulować zamówienie.

Dla towarów indywidualnych tzn. wykonywanych według wzoru czas realizacji i cena jest podawana po uzgodnieniu wszystkich warunków zamówienia.

Realizacja zamówienia

Dostawy są realizowane na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dostawą firmową.

Koszty przesyłki są doliczane do wartości zamówionego towaru.

Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty lub potwierdzeniu wysyłki za pobraniem.

W przypadku nieodebrania przesyłki i zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, zadatek, pokrywający koszty nadania przesyłki, nie podlega zwrotowi.

Warunki reklamacji

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres firmy.

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewoźnika nie podlega reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać koniecznie z opisem wady oraz rachunkiem/fakturą.

Inne postanowienia

Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 17 grudnia 2010 r.